VIKTIGT – ÄNDRAD DAG FÖR FÖRBUNDSMÖTE

Kallelse till ordinarie förbundsmöte (årsmöte) i Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion (org.nr. 802009-5280)

Datum och tid: 10 juni, 2023, klockan 11.00
Plats: Årsmötet kommer att genomföras via ZOOM där anslutning till mötet sker med hjälp av mobiltelefon (smartphone), Ipad eller dator.

Anmälan: Endast medlemsförening som har betalat sin medlemsavgift för 2023 är röstberättigad vid detta Förbundsmöte. Medlemsavgiften skall finnas registrerad på RIFFI:s privatgirokonto 85 58 85-0 senast fredagen den 9 juni, 2023 för att ombudet skall få kunna utöva sin rösträtt. Se därför till att betala i god tid så att banken hinner registrera betalningen i god tid före årsmötet

Alla deltagare i Förbundsmötet skall anmäla sig per mejl till senast den 8 juni, 2023 till klaudia.jagne@riffi.nu Vid anmälan skall du uppge fullständigt namn samt vilken medlemsförening du tillhör och din mejladress.

Ombud skall anmälas av medlemsföreningens ordförande med namn och mejladress till ombudet samt vilken medlemsförening som ombudet representerar.

ZOOM-länken kommer skickas ut till de som anmält sitt deltagande i Förbundsmötet. Utskick av årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse kommer ske separat per mejl. Det går även att fortfarande skicka in förslag till nomineringar till ny ordförande och övriga styrelseledamöter.

Ett begränsat antal platser kommer vara tillgängligt för deltagande i RIFFI:s lokaler på Norrlandsgatan 45 i Stockholm. Observera att ingen resekostnadsersättning kommer att utgå för fysiskt deltagande i RIFFI:s lokaler.

DAGORDNING
1. Förbundsmötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid Förbundsmötet.
4. Val av protokollförare för Förbundsmötet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om Förbundsmötet blivit i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd genom upprop av närvarande ombud.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fastställande av årsavgift för 2024.
14. Styrelsens förslag till arvode för Förbundsordföranden.
15. Val av Förbundsordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisor och eventuell suppleant.
17. Val av valberedning.
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
19. Stämmans avslutande.

Stockholm 2023-05-17

Nyhetsbrev april 2021

Nyhetsbrev april 2021 April är äntligen här och vi väntar med spänning på att det varma vår-vädet också ska dyka upp! Under mars månad var vi på RIFFI upptagna med att

Nyhetsbrev mars 2021

Nyhetsbrev mars 2021 Det har hunnit bli mars månad, och till och med solen har kikat fram bakom molnen och livat upp dagarna! Och mer än så - denna månad markerar

Nyhetsbrev februari 2021

Nyhetsbrev februari 2021 Februari är här, likaså är vinterkylan och snön. RIFFI fick en riktigt bra start på månaden, som började med vår digitala konferens om jämställd hälsa. Inom kort kommer vi

Nyhetsbrev januari 2021

Nyhetsbrev januari 2021 Tiden går fort och äntligen har vi 2020 bakom oss! Vi på RIFFI önskar mer än allt att 2021 är året då samhällen världen runt återigen öppnar upp

Webbinarium: Inkomstgapet oförändrat sedan 1995

Inkomstgapet oförändrat sedan 1995 - vad kan göras för jämställda livsinkomster? Kvinnor har i genomsnitt 77 procent av mäns disponibla inkomst. Den siffran har inte förändrats nämnvärt sedan 1995 – det vill