Våra stadgar

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET INTERNATIONELLA
FÖRENINGEN FEM-INCLUSION

Bildad år 1974.
Stadgarna senast ändrade och fastställda vid riksförbundets årsmöte i mars 2017.

FÖRBUNDETS SYFTE
Riksförbundet Internationella Föreninen Fem-Inclusion vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Förbundet har till syfte

– att bistå invandrarkvinnor i deras integration och delaktighet i det svenska samhället
– att stimulera dem att ställa krav på jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle
– att verka för att öka förståelsen och stärka kontakterna dels mellan invandrarna och den svenska befolkningen, dels mellan och inom invandrargrupperna
– att bekämpa våld mot kvinnor och barn
– Att arbeta för freden både på riksnivå och på internationell nivå.

Förbundet skall arbeta för sina syften genom

– att bistå lokalföreningarna i deras verksamhet
– att medverka till bildandet av nya lokalföreningar
– att tillvarata invandrarkvinnornas intressen i samhället
– att stärka invandrarkvinnors identitet bl. a genom att befrämja kulturella och språkliga aktiviteter
– att samarbeta med andra organisationer
– att påverka den allmänna opinionen
– att följa lagstiftningsfrågor och verka som remissinstans
– att bedriva informations- och upplysningsverksamhet, både nationellt och internationellt.

Förbundets organisation
Förbundets verksamhet bedrivs genom dess beslutande, verkställande och rådgivande organ. Beslutande organ är förbundsmötet, verkställande organ för förbundsstyrelsen och arbetsutskottet. Motioner skall lämnas senast januari månad för behandling av styrelsen och årsmötet.

Förbundsmötet
Ordinarie förbundsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelsen till förbundsmötet skall skickas ut fyra (4) veckor före utsatt datum. I kallelsen skall ingå dagordning samt allt erforderligt material för förbundsmötets genomförande. Handlingar som ekonomisk
redogörelse, verksamhetsberättelse, remisshandlingar, förslag till representation nationellt och internationellt skall vara lokalföreningarna tillhanda senast två (2) veckor före mötet.

I förbundsmötet deltar förutom förbundsstyrelsen, en (1) vald representant för varje lokalförening. Denna representants namn och deltagande anmäls på särskild blankett från lokalföreningen till riksorganisationen. Förbundsmötet är besluts berättigat om ¾ av
representanterna är närvarande. Vid röstning har varje representant en röst. Samtliga beslut kräver enkel majoritet, såvida ärendet inte gäller stadgeändring eller förbundsupplösning. För dessa fall finns särskilda bestämmelser. Vid lika röstetal fäller förbundsmötets ordförande utslaget. Omröstningen vid förbundsmötet är öppen såvida inte sluten omröstning begärs och beslutas.

Vid ordinarie förbundsmöte förekommer följande ärenden:

1) Val av funktionärer för förbundsmötet, d v s ordförande, sekreterare, två 2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare.
2) Fråga om förbundsmötet blivit stadgeenligt utlyst och om förbundsmötet är besluts berättigat.
3) Varje år framlägges ekonomisk redogörelse samt verksamhetsberättelse.
4) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsmötet
5) Varje år beslutar förbundsmötet om budget och verksamhetsplan för kommande år.
6) Förbundsmötet anger direktiv för förbundsstyrelsen arbete.
7) Förbundsmötet beslutar om eventuella medlemsfrågor.
8) Förslag om framställningar från förbundsstyrelsen.
9) Samtliga motioner, interpellationer samt andra frågor från förbundsmedlemmar behandlas
10) Tid och plats för nästa förbundsmöte.


Val av förbundsstyrelse och andra funktionärer

Vid förbundsmöte förrättas val av förbundsstyrelse, förtroendevalda revisorer och valberedning.
Vid sådant möte skall utöver de ovannämnda ärendena även förekomma:

– Revisionsberättelse
– Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
– Val av förbundsstyrelse
– Val av två (2) revisorer för två (2) år och två (2) revisorssuppleanter för två (2) år samt val av en extern, kvalificerad revisor.
– Val av valberedning bestående av tre (3) personer, varav en sammankallande.
– Valberedningens uppgift är, förutom att föreslå ledamöter, att se till att inte fler än fyra (4) ledamöter avgår samtidigt.

Extra förbundsmöte sammanträder när minst fyra (4) medlemmar av förbundsstyrelsen eller revisorerna så finner påkallat eller när minst fem (5) lokalföreningar gör skriftlig framställan härom med angivande av skälen till ett sådant möte. Ett extra förbundsmöte är besluts berättigat om minst ¾ av lokalföreningarna deltar. Kallelse till extra förbundsmöte utfärdas till lokalföreningarna senast tre (3) veckor före mötet och skall innehålla uppgift om syftet för detta. Vid extra förbundsmöte beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen till mötet.

Förbundsstyrelsen

– Förbundsstyrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter och sju (7) suppleanter.
– Till förbundsordförande skall väljas en invandrarkvinna.
– Förbundsordförande och kassör väljes av förbundsmötet.
– Minst fyra (4) av de ordinarie ledamöterna skall vara invandrarkvinnor.
– Mandatperiod för förbundsordförande är två (2) år.
– För kassör, ledamöter och suppleanter är mandatperioden också två år. Ordförande och kassör skall ej avgå samtidigt.
– Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst sex (6) gånger varje år. Sammankallande är förbundsstyrelsens ordförande. Vid behov sammankallas förbundsstyrelsen, om majoriteten i denna anser det vara nödvändigt. Suppleant inkallas endast vid frånvaro av
ordinarie ledamot.
– Förbundsstyrelsens uppgift är att verkställa förbundsmötets beslut.
– Förbundsstyrelsen är beslutsberättigad om fem (5) av sju (7) ledamöter är närvarande.
– Samtliga beslut kräver enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller förbundsordförande utslaget.
– Förbundsstyrelsen väljer förbundssekreterare, vice ordförande, vice sekreterare samt kassörssuppleant.
– Förbundsstyrelsens ordförande, kassör, sekreterare och en (1) ledamot utgör arbetsutskottet (AU).
– Förbundsstyrelsen anger direktiv för arbetsutskottets arbete. Ordföranden delegerar arbetsuppgifter.

Reseersättning utgår för resor med tåg, buss och det billigaste alternativet med flyg vid mycket långa resor där tidsvinsten är stor. Milersättning för bil ges om kollektiva transporter d v s tåg, buss eller flyg inte kan användas eller då milersättningen blir billigare än allmänna färdmedel. Om bil måste användas, ska RIFFI kontaktas före resan för att få ersättning. Om bil används utan
medgivande från RIFFI, utgår ersättning för vad en andraklass tågresa skulle kosta.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet har till uppgift att bereda ärenden till förbundsstyrelsen, verkställa dess beslut samt själva besluta om löpande och delegerade ärenden. I brådskande fall handlar och beslutar arbetsutskottet å förbundsstyrelsens vägnar. Arbetsutskottet skall genom protokoll eller annorledes snarast delge förbundsstyrelsen sina beslut.

Arbetsutskottet är besluts berättigat när tre (3) av fyra (4) ledamöter är närvarande. Beslut fattas enligt samma regler som gäller för beslut vid förbundsstyrelsens möte. Suppleant inkallas endast vid frånvaro av ordinarie ledamot.

Förbundets språkrör är tidskriften Invandrarkvinnan. Förbundsstyrelsens ordförande är ansvarig utgivare. Tidskriften bör ges ut med 3-4 nr/år.

Medlemskap och avgifter

1. Medlemskap i förbundet erhålls av organisationer som går under våra stadgar och som förbundsmötet godkänt som medlem och som därefter erlagt fastställd avgift till förbundet.
2. Förbundsmötet fastställer årsavgiften.
3. Lokalförening äger rätt att utträda ur förbundet genom skriftlig anmälan till förbundsmötet. Lokalförening som stadgeenligt begärt och beviljats utträde ur RIFFI äger då ej längre rätt att använda sig av namnet IFFI (Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor).
4. Lokalförening som motarbetar förbundets mål och syften, inte följer förbundets stadgar eller förbundsmötets beslut vad gäller medlemskap och årsavgift, kan av förbundsmötet uteslutas ur förbundet.
5. Lokalförening som upphör eller blir vilande ålägges att omgående meddela förbundsstyrelsen detta. Protokoll och övriga handlingar skall deponeras på riksförbundets kansli tills verksamheten återupptas.

Räkenskaper och revision
Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Vid konstituerande mötet som äger rum efter förbundsmötet, utser den nyvalda styrelsen var och en för sig ordförande och kassör till firmatecknare med attesträtt. Ordföranden har attesträtten.
De av förbundsmötet förtroendevalda revisorerna skall ha tillfälle att fortlöpande granska förbundsstyrelsens förvaltning. Förbundets räkenskaper med därtill hörande handlingar skall årligen före januari månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning. Efter verkställd granskning skall revisorerna före februari månads utgång avgiva sin revisionsberättelse till förbundsstyrelsen.

Ändringar av stadgar och upplösning av förbundet
Ändring av eller tillägg till förbundets stadgar kan göras om en motion väckts och presenteras vid ett förbundsmöte och sedan minst ¾ majoritet bifallits vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie. Förslag till dylik ändring skall, för att kunna behandlas vid förbundsmöte senast en månad före detta, ha inlämnats till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen framlägger förslaget på mötet jämte eget yttrande.

Beslut om upplösning av förbundet fattas av två förbundsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie. Tiden mellan mötena skall vara minst sex (6) månader. För beslut erfordras 5/6 majoritet av rösterna vid vartdera tillfället. Efter stadgeenlig upplösning av förbundet skall dess behållna tillgångar och fonder användas för ändamål som överensstämmer med förbundets syften. Plan för sådan användning skall framläggas av förbundsstyrelsen och beslut härom fattas av det förbundsmöte som slutbehandlar frågan om förbundets upplösning.

Förbundets arkiv skall då deponeras hos Svenska Riksarkivet.

Beslutsdatum vid revidering av stadgarna vid Riksförbundets årsmöte 2017-03-25