Våra stadgar

Stadgar för Riksförbundet Internationella Förbundet Fem-­lnclusion (”RIFFI”) med organisationsnummer 802009-5280.

§ 1 Förbundets namn, säte, bokföringsår och firmatecknare
1.1 Förbundets namn är Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion och har sitt säte i Stockholm, Stockholms kommun.

1.2 Förbundets bokföringsår är kalenderår.

1.3 Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet även av två styrelseledamöter i förening på sätt som anges i protokollet för konstituerande styrelsemöte för varje nytillträdd styrelse i Förbundet.

§ 2 Syfte och verksamhet
2.1 Förbundet är avsett för lokalföreningar som organiserar kvinnor av alla nationaliteter och är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med syfte att:

 • hjälpa invandrarkvinnor i deras integration och delaktighet i det svenska civilsamhället,
 • stimulera invandrarkvinnor att ställa krav på jämställdhet mellan kvinnor och män i hem, yrkesliv och samhälle,
 • verka för att öka förståelsen för och stärka kontakterna mellan invandrare och den svenska befolkningen samt mellan olika etniska invandrargrupper,
 • befrämja och arbeta i demokratiska processer och motverka diskriminering,
 • bekämpa våld mot kvinnor och barn
 • att arbeta för fred på riksnivå och internationell nivå.

2.2 Förbundet verkar för de ovannämnda syftena genom att:

 • bistå lokalföreningarna i deras verksamhet,
 • medverka till bildandet av lokalföreningar för kvinnor,
 • tillvarata invandrarkvinnors intressen i samhället,
 • att stärka invandrarkvinnors identitet bland annat genom att befrämja språkliga och kulturella aktiviteter,
 • samarbeta med andra organisationer med liknande syften,
 • påverka den allmänna opinionen och följa lagstiftningsfrågor som berör invandrarkvinnor bland annat som remissinstans, och
 • bedriva samhällsinformation och upplysningsverksamhet i frågor som berör kvinnor.

§ 3 Medlemskap
3.1 Till medlem antas endast ideella lokalföreningar för invandrarkvinnor driver verksamhet i Sverige och som delar Förbundets värderingar och syften samt har lämnat in skriftlig ansökan om medlemskap till Förbundets styrelse.

3.2 Förbundets styrelse fattar beslut om medlemskap. Om fråga uppkommer om uteslutning av medlem som motverkar Förbundets syften eller bryter mot Förbundets stadgar eller på annat vis genom olämpligt uppträdande gentemot andra medlemmar visat sig störa Förbundets verksamhet, kan den berörda medlemmen efter varning av styrelsen uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

3.3 Medlem som upphör att verka som lokalförening eller av annan orsak vill lämna Förbundet skall inge skriftlig begäran om utträde antingen genom ett brev undertecknat av medlemmens styrelse eller genom bestyrkt kopia av protokoll där det framgår att beslut om upplösning av lokalföreningen har fattats av medlemmens föreningsstämma eller att beslut om utträde ur Förbundet har fattats vid ett styrelsemöte av medlemmens styrelse.

3.4 Lokalförening som har uteslutits eller lämnat Förbundet har inte rätt använda sig av beteckningen IFFI eller namnet Internationella Föreningen För lnvandrarkvinnor.

3.5 Medlem skall i januari månad lämna Förbundet en förteckning över sina medlemmar under det gångna kalenderåret med avstämningsdag 31 december, för beräkning av den medlemsavgift som skall erläggas till Förbundet. Medlemmens betalning av medlemsavgiften skall därefter ske senast före februari månads utgång.

3.6 Medlem skall betala årsavgift som gäller för kalenderår och beslutas av medlemmarna vid ordinarie Förbundsmöte. Medlem som inte betalat sin årsavgift anses självmant ha gått ur Förbundet. Endast medlem som betalat sin årsavgift vid tidpunkten för Förbundsmöte har rösträtt på denna.

3.7 Varje medlem har rätt att inkomma med förslag (motion) till ordinarie Förbundsmöte att fatta beslut om. Sådan motion skall vara skriftligt och komma in till Förbundsstyrelsen senast före utgången av februari månad för att motionen skall kunna behandlas på det ordinarie Förbundsmötet.

3.8 Varje medlem har rätt att skicka en representant som dess styrelse utser att som ombud för föreningen utöva medlemmens rösträtt vid Förbundsmöte. Namn på ombudet skall föranmälas av medlemsföreningens ordförande till Förbundsstyrelsen per mejl senast dagen före aktuellt Förbundsmöte. Varje medlem har en röst på förbundsmötet.

3.9 Reseersättning utgår för ombud för resa till Förbundsmöte med T-bana, tåg, buss och billigaste alternativet för flyg vid mycket långa resor där tidsvinsten är stor. Milersättning för bil kan utgå om sådana kollektiva färdmedel inte kan användas eller då milersättning blir billigare än kollektiva färdmedel. Om bil måste användas skall Förbundsstyrelsen kontaktas före resan för att få ersättning. I annat fall utgår ersättning för andra klass tåg- eller bussbiljett skulle ha kostat. Reseräkning med kvitton på utlägg skall inlämnas till Förbundets kassör efter resan.

§ 4 Förbundsmöte
4.1 Förbundsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie Förbundsmöte skall hållas i tiden mellan 31 mars till 30 juni där Förbundsstyrelsen skall avlämna sin verksamhetsberättelse för tiden fram till stämman samt framlägga balans- och resultaträkning för det gångna kalenderåret. Extra Förbundsmöte kan hållas där beslut krävs som inte kan vänta till nästa ordinarie Förbundsmöte, på initiativ av vänta till nästa ordinarie Förbundsmöte, på initiativ av Förbundsstyrelsen, Förbundets revisor eller om minst fem av medlemmarna så begär det.

4.2 Styrelsens kallelse till ordinarie Förbundsmöte eller extra Förbundsmöte sker på Förbundets hemsida. Därutöver kan kallelse ske genom mejl till de medlemmar som anmält dagar före och för extra Förbundsmöte senast tio dagar före för Förbundsmötet. Kallelse skall innehålla dag, tid och plats för Förbundsmötet samt dagordning för stämman.

4.3 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse, eventuella propositioner från Förbundsstyrelsen och motioner från medlemmar och/eller annat beslutsunderlag som är nödvändigt för att medlemmarna skall kunna fatta beslut på ordinarie Förbundsmöte, skall utsändas till medlemmar på mejl till medlemmar som har angivit mejladress för sådant material eller läggas ut på hemsidan senast fjorton dagar före ordinarie Förbundsmöte.

4.4 Beslutsunderlag som är nödvändigt för att ett medlemmarna skall kunna fatta beslut på ett extra Förbundsmöte skall, utsändas till medlemmar på mejl till medlemmar som har angivit mejladress för sådant material eller läggas ut på hemsidan senast tio dagar före dag för det extra Förbundsmötet. Vid extra förbundsmöte beslutas endast om frågor som angivits i kallelsen.

4.5 Obligatoriska punkter på dagordningen för ordinarie Förbundsmöte är följande:

 1. Förbundsmötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande vid Förbundsmötet.
 4. Val av protokollförare för Förbundsmötet.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om Förbundsmötet blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd genom upprop av närvarande ombud.
 8. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse samt årsredovisning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fastställande av årsavgift för nästa kalenderår.
 14. Val av Förbundsordförande
 15. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 17. Val av valberedning; 2-3 personer.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende.
 19. Stämmans avslutande

4.6 Förbundsmötet fattar beslut med enkel majoritet genom handuppräckning i öppen omröstning såvida inte någon medlem begär sluten omröstning skall ske, varvid röstningen sker anonymt med slutna röstsedlar. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

4.7 Vid ändring av stadgar måste dock beslut fattas på ett ordinarie Förbundsmöte med 2/3 dels majoritet för förändringen. När det gäller upplösning av Förbundet krävs att 2/3 dels majoritet röstar för en upplösning eller att två på varandra följande Förbundsmöten med minst en månad mellan dessa med enkel majoritet har röstat för en upplösning av Förbundet.

§ 5 Styrelse
5.1 Förbundsstyrelsen består av minst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter samt minst 1 och högst 2 suppleanter. De väljs av medlemmarna på ordinarie Förbundsmöte för perioden fram till nästa ordinarie Förbundsmöte. Val av Förbundsordförande sker som en separat punkt på dagordningen. Omval av Förbundsordförande eller styrelseledamot kan ske maximalt två gånger i en följd. Valbar till styrelsen är person som redan är medlem eller inträder som medlem i någon av Förbundets lokalföreningar vid sitt inval.

5.2 Det är ett krav att styrelseledamöter behärskar svenska språket på sådan nivå att de kan delta i styrelsearbetet som hålls på svenska samt ta del av Förbundets dokumentation och skrivelser som uteslutande är på svenska.

5.3 Styrelsen fördelar inbördes mellan sig posterna som vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer. I regel sker detta på en nytillträdd styrelses första sammanträde (konstituerande möte).

5.4 Styrelsen skall hålla minst åtta styrelsemöten per kalenderår. Styrelsen sammanträder på kallelse av Förbundsordföranden till samtliga styrelseledamöter (inklusive suppleant/er) så ofta Förbundsordföranden finner det påkallat eller då minst tre av styrelseledamöterna begär att styrelsemöte skall ske.

5.5 Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i styrelsen sker med öppen omröstning och vid lika röstetal har Förbundets ordförande utslagsröst. Skulle mindre än hälften av styrelseledamöterna vara närvarande(dock alltid minst 3 styrelseledamöter) krävs för beslut enhällighet av de närvarande styrelseledamöterna. Suppleant/er har endast rösträtt på styrelsemöten då de ersätter en frånvarande ordinarie ledamot.

5.6 På styrelsemöten skall det föras protokoll. Samtliga styrelsebeslut skall vara protokollförda. Protokollen skall efter undertecknande av protokollföraren och ordföranden arkiveras på betryggande sätt och får inte förstöras så länge föreningen existerar.

5.7 Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper och personer som har speciella uppgifter eller funktioner, till exempel för administration, utbildning, medlemsrekrytering.

Dessa stadgar har antagit av Förbundet vid ordinarie Förbundsmöte 18 juni, 2022