Hem/Nyhetsbrev/Maj Nyheter

VIKTIGT – ÄNDRAD DAG FÖR FÖRBUNDSMÖTE

Kallelse till ordinarie förbundsmöte (årsmöte) i Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion (org.nr. 802009-5280)

Datum och tid: 10 juni, 2023, klockan 11.00
Plats: Årsmötet kommer att genomföras via ZOOM där anslutning till mötet sker med hjälp av mobiltelefon (smartphone), Ipad eller dator.

Anmälan: Endast medlemsförening som har betalat sin medlemsavgift för 2023 är röstberättigad vid detta Förbundsmöte. Medlemsavgiften skall finnas registrerad på RIFFI:s privatgirokonto 85 58 85-0 senast fredagen den 9 juni, 2023 för att ombudet skall få kunna utöva sin rösträtt. Se därför till att betala i god tid så att banken hinner registrera betalningen i god tid före årsmötet

Alla deltagare i Förbundsmötet skall anmäla sig per mejl till senast den 8 juni, 2023 till klaudia.jagne@riffi.nu Vid anmälan skall du uppge fullständigt namn samt vilken medlemsförening du tillhör och din mejladress.

Ombud skall anmälas av medlemsföreningens ordförande med namn och mejladress till ombudet samt vilken medlemsförening som ombudet representerar.

ZOOM-länken kommer skickas ut till de som anmält sitt deltagande i Förbundsmötet. Utskick av årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse kommer ske separat per mejl. Det går även att fortfarande skicka in förslag till nomineringar till ny ordförande och övriga styrelseledamöter.

Ett begränsat antal platser kommer vara tillgängligt för deltagande i RIFFI:s lokaler på Norrlandsgatan 45 i Stockholm. Observera att ingen resekostnadsersättning kommer att utgå för fysiskt deltagande i RIFFI:s lokaler.

DAGORDNING
1. Förbundsmötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid Förbundsmötet.
4. Val av protokollförare för Förbundsmötet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om Förbundsmötet blivit i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd genom upprop av närvarande ombud.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fastställande av årsavgift för 2024.
14. Styrelsens förslag till arvode för Förbundsordföranden.
15. Val av Förbundsordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisor och eventuell suppleant.
17. Val av valberedning.
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
19. Stämmans avslutande.

Stockholm 2023-05-17

RIFFI:s nya styrelse

RIFFI:s nya styrelse  Den 18 juni, 2022 valdes 2 nya styrelseledamöter och 2 suppleanter i förbundsstyrelsen. RIFFI välkomnar Nargis Naeem och Birthe Ryder som styrelsemedlemmar. Ghada Al Amiri och Mona Wennerhjelm

April Nyheter

Tillökning på förbundet med två nya medlemsföreningar Förbundet hälsar varmt välkommen till Irakiska Kvinnor och Barns Rättighets föreningen i Göteborg IntegraNet Föreningen i Stockholm två nya föreningsmedlemmar som tillkommit i Februari

Internationella kvinnodagen

TILLSAMMANS MED KSAN KROKAR VI ARM PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN - VAR MED! Öppet Hus på Riffi från Kl. 12.00 - Kl. 17.00. Vi ger oss iväg till KSANs program Kl.18.00 i Humlegården där Vi krokar arm tillsammans med våra medsystrar.

Mars Nyheter

Upplever du att det är svårt i livet just nu? Du är varmt välkommen till stödsamtal tillsammans med leg.psykolog/psykoterapeut Ana Oviedo

December Nyhetsbrev

December Nyheter RIFFI höll en avslutning för jul och nyårsledighet den 16/12.  Föreningen Blommiga Sjalen, en av många föreningar som träffas och spelar musik på tisdagar i RIFFI